LemonShark Porke

Menu

 • Chico

  Phone: (530) 774-2976

  Phone: (530) 774-2976

 • New Orleans

  Phone: (504) 518-6665

  Phone: (504) 518-6665

 • Scottsdale

  Phone: (480) 219-9233

  Phone: (480) 219-9233

 • Irving

  Phone: (469) 250-7211

  Phone: (469) 250-7211

 • Temecula

  Phone: (951) 676-7768

  Phone: (951) 676-7768

 • Palm Desert

  Phone: (760) 636-5925

  Phone: (760) 636-5925

 • Orlando

  Phone: (407) 730-5201

  Phone: (407) 730-5201

 • Redlands

  Phone: (909) 793-7888

  Phone: (909) 793-7888

 • San Bernardino, CA

  San Bernardino

  Phone: (909) 726-1011

  Phone: (909) 726-1011

 • Visalia

  Phone: (559) 713-6807

  Phone: (559) 713-6807

 • Yucaipa

  Phone: (909) 793-7888

  Phone: (909) 793-7888

 • Plainview

  Phone: (516) 622-4740

  Phone: (516) 622-4740

 • Manhattan

  Phone: (646) 799-9957

  Phone: (646) 799-9957

 • Cary

  Phone: (984) 333-0066

  Phone: (984) 333-0066